Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini

Naslov projekta: Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini

Akronim projekta: Čredniška pot

Številka projekta: 33152-137/2018/17

Čas trajanja projekta: začetek marec 2020 , zaključek december 2021.

Nosilec projekta: RIC Bela krajina

Partnerji projekta: Občina Črnomelj, Krajinski park Kolpa, Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi

Način financiranja: Operacija bo sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predstavitev projekta
S projektom želimo informirati javnost o pomenu vodnih virov na območju Poljanske doline in naravne ter kulturne dediščine, ki se je posledično razvila zaradi vodnih virov. Sorazmerno s tem pa želimo razviti novo turistično ponudbo doživljajskega zelenega turizma.

Glavni cilj operacije je izvedba turistične infrastrukture  (ureditev večnamenske športne površine v Starem trgu ob Kolpi, prenova izvira Peč in korit, ureditev okolice kala) in pridobivanje pomembnih podatkov o čredništvu, vodnih virih in žuželkah na tem območju. Posamezne elemente prenove  bomo kasneje povezali v pohodniško tematsko pot, ki bo povezovala stare pastirske poti. Na podlagi tega bomo pripravili interpretativne vsebine, ki bodo vključevale tudi QR kode na katere bodo vezni zvočni posnetki.  V celoten proces bodo vključeni tudi lokalni prebivalci, ki bodo sodelovali pri pripravi vsebin. Po končanem projektu je zagotovljeno izvajanje trajnostnega turizma, kjer se vključuje tako lokalno prebivalstvo, lokalne šole in lokalna društva.

Cilja operacije:

·         Obiskovalcem približati pomen vodnih virov z individualnim ogledom in jim na interaktiven način predstaviti njihovo zgodovinsko in kulturno vlogo v prostoru in na lokalne prebivalce.

·         Raziskati in predstaviti bogato favno na območju ekstenzivnih pašnikov, suhih travnikov in visokodebelnih sadovnjakov.

Pričakovani rezultati operacije:

·         Izdelan nov turistični program, ki zajema tematsko čredniško pot.

·         Ozaveščeni obiskovalci in lokalno prebivalstvo o pomenu vodnih  virov in čredniške dejavnosti ter prikaz bogate etnološko/kulturne preteklosti s pomočjo promocijskega materiala, delavnic, animacij, prireditve,…

·         Urejena večnamenska športna površina – začetek in zaključek poti, ki bo nov skupni družbeni prostor v Starem trgu ob Kolpi

·         Urejeni vodni izvir Peč in korita v Starem trgu ob Kolpi, kar bo omogočilo obiskovalcem lažjo interpretacijo pomena vodnih virov.

·         Izdelana raziskava o pomeni vodnih virov v Poljanski dolini in čredništva, kar bo pripomoglo k edukaciji obiskovalcev.

·         Izdelan monitoring in popis žuželk, ki bo prispeval k ozaveščanju ohranjanja biotske raznovrstnosti ekstenzivnih pašnikov.

Koordinator projekta s strani KD Stari trg ob Kolpi:

Petra Madronič, KD Stari trg ob Kolpi
Stari trg 37, 8342 Stari trg ob Kolpi

telefon: 041 315 429
E-pošta: petra.madronic@gmail.com

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.